پیکز موزیک | دانلود آهنگ


«مرتضی» یکی از مخاطبان پیکز موزیک در کامنتی ذیل مطلب «کدخدایی: اگرقراربرمهندسی انتخابات۸۸ بوددربررسی صلاحیت‌ها اقداماتی انجام می‌دادیم
» نوشت:

جناب اقای حقوق خوانده…….کدام تاسیس حقوقی را دردنیا میشناسید که هیئت ناظری به تخلفات خودش رسیدگی کنند ؟؟؟؟؟؟/کدام تاسیس حقوقی را میشناسید که تعریف موسعی ازحدود اختیارتش علیرغم هیچگونه ابهام ویا منطقه الفراغی داشته باشد؟؟؟؟؟درکدامیک از تاسیس های حقوقی جهان از سوسیالیست ها تا لیبرالیست و و و وعضوناظر انتخابات رسما تریبون دردست میگیرد و کاندیداهایی را تبلیغ ومردم را از رقبای کاندیدای مورد نظر برحذر میدارد جناب اقای کدخدایی ……شوربختانه شماهارا جاهایی نصب کرده اند که انها مختص کاتوزیان ها ولنگرودی هاو وو است و…….ظاهرا مادردهر هم هنوز کسانی بوزانت حضرات نزاده است…….

 

کدخدایی: اگرقراربرمهندسی انتخابات۸۸ بوددربررسی صلاحیت‌ها اقداماتی انجام می‌دادیم

 

انتهای پیام


درباره : موزیک